Евро-проекти

 

 

Проект: BG16RFOP002-1.001-0058-C02 "Внедряване на иновативна услуга РЕД Таскс"

Цел: "Повишаване на иновативния капацитет и конкурентоспособността на "Антиподес" ЕООД чрез внедряване на иновативна услуга РЕД Таскс, позиционирана в тематичната област "ИКТ и информатика" на Иновационна стратегия за интелигентна специализация и пазарната й реализация"

Дата на стартиране: 18.01.2017
Дата на приключване: 18.07.2018

Безвъзмездна финансова помощ: 741 690.00, от които 630 436.50 лв. европейско и 111 253.50 лв. национално съфинансиране

Настоящият проект се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.
 
Предмет на процедурата: Услуги за устойчивост на иновативна услуга РЕД Таскс с две обособени позиции: Обособена позиция 1: Изготвяне на Ръководство за употреба на Английски език, Китайски, Руски, Немски, Френски, Испански и Български език Обособена позиция 2: Консултантски услуги на Китайски, Руски, Немски, Френски и Испански език
 
Прогнозна стойност: 164 950.00 лв. без ДДС
 
Дата на обявление на процедура за външно възлагане: 04.04.2018 г.
Крайна дата за подаване на оферти: 11.04.2018 г.

 

Прикачен файл: Procedure