Счетоводство

Счетоводство Модул Счетоводство е тясно свързан с финансите и другите модули на системата, като всяка операция автоматично генерира промени в счетоводната система. Както всички други компоненти от Antipodes.Cubes, той е достъпен лесно чрез уеб интерфейс, през всякакви устройства и от всякъде, а използваната криптирана връзка и аутентикация гарантират защитата на чувствителната бизнес информация.

Счетоводния модул на Antipodes.Cubes осигурява на счетоводителите инструментариум, с който те могат да настроят системата, като елиминират до голяма степен ръчното въвеждане на счетоводни записи. Неговата гъвкавост позволява фино настройване на счетоводството в организацията, което да задоволи и най-взискателните счетоводители и мениджъри като предоставя възможност за получаване на информация с произволно ниво на детайлност.

Сметкоплан 

Системата позволява свободно създаване и редакция на сметкоплана.

 • Дефиниране на сметки
 • Неограничено много подсметки
 • Неограничен брой аналитичности
 • Работа с материални и валутни сметки

Не винаги цялата информация може да се намери във Финансовия модул. С изграждането на система от подсметки и аналитични признаци, вашето счетоводство може да ви помогне да получите още един разрез от така необходимата на мениджмънта информация.

Счетоводни отчети

Счетоводния модул поддържа всички задължителни счетоводни отчети. Във всяка една справка има връзки към оригиналните събития и документи, породили конкретната позиция, което прави проверките и евентуалните корекции изключително лесни и бързи.

 • Оборотни ведомости
 • Главна книга
 • Хронологични регистри
 • Дневници на сметки
 • Отети по ДДС и др.

Пълна автоматизация

Ролята на счетоводителя в една компания е да изгради адекватна счетоводна система, която да "произвежда" необходимата информация за менджмънта на компанията, а не по цял ден да се занимава с ръчно въвеждане на документите в счетоводната програма

 • Пълно автоматизиране на контиранията свързани с финансовия модул, логистиката и складовите движения
 • Възможност за дефиниране на сложни макети за осчетоводяване
 • Настройки на автоматично въвеждане на суми по аналитичните признаци на сметките
 • Автоматично начисляване на амортизациите
 • Автоматично преизчисляване на разликите по валутните сметки
 • Автоматично приключване на сметки и др.

Системата може да работи в два режима - напълно автоматизиран и "с оторизиране". При вторият всички операции, които се генерират автоматично от системата се преглеждат и одобряват от счетоводния отдел.

Единна гъвкава система

Системата позволява корекции в произволен времеви диапазон. Цялата информация е консистентна. Промените във Финансовия модул, Модул  "Покупки и продажби и Логистика" и "Склад" автоматично се отразяват в счетоводните записи.